หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์  
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย                ของบ้านเมือง  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้ในการกำจัดฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะการนำมูลฝอยที่ย่อยสลายง่ายที่เป็นขยะเปียก และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร,เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ำหมักอินทรีย์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอบการและครัวเรือนดำเนินการต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 16.20 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน