หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)  
 

       ด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 กำหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ และกำจัดมูลฝอยให้ราชการส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถพึ่งพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงเป็นไปด้วย             ความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จึงกำหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยครัวเรือน ดังนี้
1. ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้
1.1 จัดทำภาชนะกำจัดขยะเปียกของครัวเรือน
1.2 ขุดหลุมฝัง หรือนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ำหมักอินทรีย์
2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (นำไปขายได้) ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวมนำจำหน่าย ณ ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ทุกวันจันทร์
3. มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความอันตราย หรือมีส่วนประกอบ  ที่เป็นสารที่อันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้นำไปรวบรวมไว้ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ดำเนินการต่อไป
4. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก นำไป   รีไซเคิลไม่ได้ หรือนำไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่อง โฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้กำจัดตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้าหรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 16.17 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน